Wednesday, September 07, 2011

Gautam Buddha

Alchi Monastery, Ladakh

1 comment: